Συνήθεις ερωτήσεις (FAQ)

Εγκατάσταση email σε mail client (Outlook, Thuderbird, Outlook express κλπ)

Αν τα email σας φιλοξενούνται στο server μας οι απαραίτητες ρυθμίσεις είναι:

Username
: <το emai σας>, πχ info@gravity.gr
Password: <το password σας>
Incoming Server: mail.<το domain σας> πχ mail.gravity.gr, POP3 mail port: 110 (default), Use SSL: Όχι
Outgoing Server: mail.<το domain σας> πχ mail.gravity.gr, SMTP mail port: 25 (default), Authentication is required: Ναι
(εναλλακτικά για Outgoing server μπορείτε να χρησιμοποιήσετε του provider σας, πχ για otenet: mail.otenet.gr)

Μπορείτε επίσης να συνδεθείτε στη σελίδα: www.<το_domain_σας>/webmail με το password του email σας και να διαχειριστείτε μόνοι σας διάφορες λειτουργίες, όπως: αλλαγή του password σας, έλεγχος των email σας μέσω των webmail εφαρμογών του server, να ελέγξετε τις ρυθμίσεις σύνδεσης και άλλα.


Αν τα email σας φιλοξενούνται στη google (gmail):

Username: <το emai σας>, πχ info@gravity.gr
Password: <το password σας>
Incoming Server: pop.gmail.com, POP3 mail port: 995, Use SSL: Ναι
Outgoing Server: smtp.gmail.com, Requires TLS or SSL: Ναι, Port for TLS/STARTTLS: 587 ή Port for SSL: 465
Authentication is required: Ναι

Φυσικά, μπορείτε να εκμεταλλευτείτε το μεγάλου "ατού" του gmail, απλώς πηγαίνοντας στη σελίδα www.gmail.com και πραγματοποιώντας σύνδεση με το στοιχεία σας.


 Τελευταία επεξεργασία Tue, May 6 2014 6:43pm

Please Wait!

Please wait... it will take a second!